ஸ்ரீமஹாஸ்வாமி தோடகாஷ்டகம் (தமிழில்)


chicago-periyava-mar-anusham

ஸ்ரீசந்த்ரசேகரேந்த்ர ஸரஸ்வதி ஸ்ரீமஹாஸ்வாமி தோடகாஷ்டகம் (தமிழில்)

மறை யாவையும் போற்றிடும் சற்குருவே – அருட்
சாத்திர போதமும் உணர்த்தியவா |
இறை யாவையும் ஒன்றென போற்றியவா – சசி
சேகர சங்கரரே சரணம் ||

நிறை பாரதம் முழுவதும் நடைபயின்றே – செகம்
மேவிய துயரமும் கலைந்தனவா |
நிறை பூரண குணமுடை புண்ணியமே – சசி
சேகர சங்கரரே சரணம் ||

பிறை சூடிய சந்திர மௌளிபதம் – தினம்
பூசனை செய்தருள் பூதியமே |
வகை இல்லற நல்லறம் உணர்த்தியவா – சசி
சேகர சங்கரரே சரணம் ||

இடர் யாவையும் கலிதனில் போக்கியவா – வினை
யாவையும் நீக்கிடும் சந்திரரே |
சுடர் போலருள் நாயகன் ஆதியனே – சசி
சேகர சங்கரரே சரணம் ||

நினைந் தேயுனை அனுதினம் போற்றிடினும் – நிலை
ஏகிலடும் நல்வழி சுடரொளியே |
மனை ஏகிடு நன்னிலை பேரருளால் – சசி
சேகர சங்கரரே சரணம் ||

கொடி மேலுரு நந்தியும் கொள்சிவமாய் – நிறை
நாமமும் கொண்டொரு தூயவனே |
கதி யாமிங்கு நின்பதம் நாடினமே – சசி
சேகர சங்கரரே சரணம் ||

இருள் நீக்கிட பேரொளி பொங்கியவா – எமை
காத்திடும் பெருமிறை நாயகனே |
மருள் நீக்கிட நின்பதம் போற்றிடுவோம் – சசி
சேகர சங்கரரே சரணம் ||

கலி வென்றிட தோன்றிய சங்கரரே – குரு
நாயக மாயுரு கொண்டவரே |
கிலி யில்லை யுனைதினம் துதிப்பவர்க்கே – சசி
சேகர சங்கரரே சரணம் ||

பெரியவா சரணம்! பெரியவா சரணம்! ஸ்ரீ மஹா பெரியவா அபயம்!!

குருவுண்டு – பயமில்லை; குறையேதும் இனியில்லை!

பெரியவா கடாக்ஷம்

நமஸ்காரங்களுடன்
சாணு புத்திரன்Categories: Bookshelf

4 replies

  1. Thanks for sharing it. We blessed to enjoy the same.

  2. Nice poem . Enjoyed it. Thanks

  3. Maha Periyava ThiruvadigaLe CharaNam! Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara! Great work by Sri Saanuputhran!

  4. Absolutely Brilliant.! Thanks for the post.

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: