ஆண்டாளும் பரமாச்சார்யாளும் ஒன்றே!

Thanks to Smt Sunitha Madhavan for a wonderful poem.. I got this email from her this morning…

Mahaperiva Charanam!

This morning I was spurred into action, drawing a similarity between Andal and Paramacharyal. When I finished I intuitively felt His/Her hand penning it. Hurriedly picked up SSVT calander and saw today is Prathamai, pooram! Wonderful!!
I am sharing this with your esteemed forum readers.
Andal Thunnai,
Sunitha Madhavan.

Sunitha_poem.JPGCategories: Bookshelf

Tags:

4 replies

  1. Nice. I was thinking for sometime about study circle / centre on Mahaperiava. But this forum equally serves the purpose, like this kind of sharing and many other matters like Sh.Gayatri Rajagopal sir. In fact this is global. And the thoughts are so focussed here than if you were in the midst of people physically. In this site itself separate provision could be made under title “Periava Study” ? Just consider. It is only my loud thinking. Regards.

  2. Excellent

  3. Very nice Smt. Sunitha Madhavan! Ram Ram

  4. எளிய, அரிய பாடல்!
    எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு
    உற்றோமேயாவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்
    மற்றை நம்காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய்!

Leave a Reply

%d bloggers like this: