நடக்கக்கூடியது, நடக்க முடியாதது…

img_1659-1
Thanks to Sri Varagooran mama for this share

சொன்னவர்-ஸ்ரீமடம் பாலு
தொகுப்பாளர்-கோதண்டராம சர்மா
தட்டச்சு-வரகூரான் நாராயணன்

“காப்பி,டீ சாப்பிட வேண்டாம்,பட்டுப்புடைவை வேஷ்டி அணிய வேண்டாம்.ஆடம்பரங்களைத் தவிர்த்தாலே,பாதி நிம்மதி வந்துவிடும்” என்று ஒருநாள் உபன்யாசத்தில் பெரியவாள் சொன்னார்கள். பிரபல பௌராணிகர் ஒருவர் இதைக் கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்.

மறுநாள் காலையில் தரிசனத்துக்கு வந்தார்.

“…ஹி…ஹி…நேத்தைக்கு பெரியவா உபன்யாசத்தைக்கேட்டேன்….இனிமே ஊர் ஊராகப் போய், காபி,டீ
வேண்டாமென்று பிரசாரம் பண்ணப் போறேன்…” என்றெல்லாம் உணர்ச்சிவசப்பட்டு சொல்லிக்கொண்டே
போனார்.

பெரியவாள் பொறுமையாகக் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள்

“அதெல்லாம் வேண்டாம். முதல்லே,உங்க குடும்பத்திலே காபி-டீயை நிறுத்துங்கோ. உங்க பத்னியை நூல் புடவை கட்டிக்கச் சொலுங்கோ. உபன்யாஸப் பூர்த்தி அன்னிக்கி, பட்டுப்புடவை-வேஷ்டி ப்ரெஸண்ட் பண்ணப்படாதுன்னு சொல்லிடுங்கோ….”

“பூணல் போட்டவா முன்னே பின்னே ஆனாலும் சந்த்யாவந்தனம் பண்ணணும், மத்தவா ராமநாமம்
சொல்லணும்னு பிரசாரம் செய்யுங்கோ போதும்”

நடக்கக்கூடியது,நடக்க முடியாதது-இரண்டுமே பெரியவாளுக்குத் தெரியும்Categories: Devotee Experiences

7 replies

 1. Maha Periyava is always Prophetic. He knows what people would follow and would not follow. If our Karma is good, we will follow His Practical Advice. If not we will continue our worldly ways, coffee for instance! Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara!

 2. The part of argument about Gold and its economic value is acceptable Al that Mahaperiyava meant was (as I understood) to avoid wearing gold ornament as a show of ostentation. (Meaning – the pretentious or showy display of wealth and luxury, designed to impress.).

  Even though they appears to be ostentation , according to Hindu customs, if there are 4 generations of sons in the family, the great grandson from the 4th generation performs “Kanakabishekam” to the 1st generation great grandfather and great grandmother This is a rare privilege, bestowed upon a few only.

  Kanakabisheka is performed even to sanyasis who attains the age of 101 and that is how the Mutt did Kanakabisheka to Mahaperiyava. We never call it “ostentation” These are prescribed by our Vedhas for one to ward off illness and become strong and healthy at the old age. To bring equilibrium and strength to their physical bodies and minds, so that they may be able to concentrate on meditation, turn towards godliness and attain esoteric consciousness.

  As per Brahman Holy text:

  Gold destroys the harmful germs present in the body. Due to this adorning gold ornaments is considered beneficial from the perspective of health. Amongst all metals, gold is the most sattvik.

  By using gold Divine Energy is absorbed in greater extent.
  By adorning gold ornaments the Divine Energy (Shakti) Principle present in a woman is activated and the entire family is protected. Gold is associated with the Absolute Fire Element (Tej-tattva). Due to this, Gold ornaments absorb the Chaitanya frequencies associated with Tej easily and in greater proportion. These Chaitanya frequencies are emitted too. Due to these frequencies, the Sun channel (Surya-nadi) of the woman gets activated. Consequently, the Divine Energy (Shakti) Principle present in the woman is activated. In this way, on adorning gold ornaments the Shakti Principle activated in her protects her and the entire family.
  With the touch of gold, the person’s Bhav towards his revered Deity is awakened because of which he gains benefit at the level of the Absolute Fire Element (Tej-tattva).
  By adorning gold one is liberated from untimely death.
  A quote in Atharvaveda delineates:
  अग्ने: प्रजातं परि यत् हिरण्यम्
  अमृतं दघ्रे अधि मर्त्येषु ।
  य एनव्देद स इदेनमर्हति
  जरामृत्युर्भवति यो बिभर्ति ।। – अथर्ववेद, काण्ड १९, सूक्त २६, ऋचा १
  This means that, I adorn gold created or originated from fire which bestows eternity. One who adorns it is liberated from the fear of untimely death.

  But the part which gives a detailed explanation on what a Pouranika said about coffee and prayer to Vinayaka is unwanted and could have been avoided This is how even learned people misuse their knowledge and vocabulary to make fun of our value system This will be remembered by many than other good things said. Even as a joke such things must not be said/written/published in a forum which talks about Mahaperiyava is my humble opinion

  • Sir, there is a strain of poetry called சிலேடை in Tamil where light comparison/interpretation is made of serious subjects. eg.Poet Kaalamegam is famous for this strain. He has sung முகுந்தனுக்கும் முறத்துக்கும் சிலேடை, பூசணிக்கும் பரமசிவனுக்கும் சிலேடை, etc. Does any one take offence? Here too this is such an instance of comparison between Vinayaka and coffee! Why should any one take offence? This is not meant as a joke.
   .
   This reference to the pauranika was made because the original article mentions a pauranika.

   Let me add that this pauranika was a very pious and learned man. He had toured all the holy places in the Himalayas and found how polluted, commercial and desecrated those places had become. Saddened in the heart, he went to Swami Shivananda.of Rishikesh and complained to him how those holy places had become spoiled and how any holy man could be found there.The Swami told him:” நீ என்னடா சொல்றே!” and placed His hand on the pauranika’s head and said: “இப்போ திரும்பி ஹிமயமலையைப் பார்”. The pauranika turned and looked! He was wonder struck for, he then saw tapasvins of various types occupying the whole place, engaged in their different acts of penance.!

   This pauranika did not make a silly joke. He only said if you could not give up coffee, at least think of Vinayaka when taking coffee! In fact this could be a blessing. We may give up coffee and not think of Vinayaka at all! Here, one could take coffee and yet think of Vinayaka! Sir, which is better?

   In fact, he belongs to a lofty tradition of saints who taught us to think of God even when doing ordinary things. Example:

   திருஞான சம்பந்தர் தேவாரம்- 1.28.`1:
   திருச்சோற்றுத்துறை:

   செப்ப நெஞ்சே நெறிகொள் சிற்றின்பம்
   துப்பன் என்னாது அருளே துணையாக
   ஒப்பர் ஒப்பர் பெருமான் ஒளிவெண்ணீற்று
   அப்பர் சோற்றுத்துறை சென்றடைவோமே

 3. There are quite a few who have given up seeing cinema, wearing silk (except on ceremonial occasions ) etc. These can be considered fixed commands of Mahaperiyava , as cinema and silk are evil in themselves.

  Other things like not wearing gold jewellery are circumstantial- we have to see in what context they were told.The Sastras prescribe or permit gold jewellery and Mahaperiyava would not have contradicted the Sastra.Besides, we know many instances when He himself gave or asked others to give some gold ornament like Thali to poor people. So, we should see the context in which He said about gold ornaments.We should not forget that for all practical purposes, investment in gold is the greatest insurance and security for middle class people, in the context of rising inflation, when income and savings are fast losing their value. And this is usually done in small amounts at a time. A LED TV costing Rs.40000 loses half its value the next moment and all value in 2 years. Imagine gold ornaments purchased for the same amount! It can become a heirloom, lasting generations! Yes, one can give up wearing gold ornament as a show of ostentation, but we cannot deny its economic value for society as a whole. So long as we have to live in society, such measures of economic security as purchasing gold jewellery cannot be decried.Every one cannot purchase a house with small savings, but jewellery can be bought .

  The real issue is Coffee! Most have not given it up. We read in some reminiscences of Mahaperiyava hilarious accounts of how even some of the Vedic pundits who came for recitation needed coffee and Mahaperiyava himself arranged to have coffee served to them! This shows how He he knew the difference between what is desirable and what is practical;it also shows his supreme sense of humour, and humanity!

  His objections to coffee were mainly on two counts: coffee is not satwik,, and it is wrong to mix it with milk which is pure satwik food by itself.Second, its economic burden on people with poor income. It can easily be shown that with today’s prices of the ingredients, two tumblers of Madrasi coffee a day would cost up to Rs.1000 a month!

  But the fact is that coffee is with us. How to make the best of a bad bargain? I heard the following account in a Pravachanam by a Pauranika in Delhi, over 45 years ago.

  We all know the prayer to Vinayaka, beginning Shuklam bharataram. He gave this twist to its meaning :

  Shuklam bharataram = white garment = milk
  Vishnum = black = coffee decoction
  sasivarnam = when the two are mixed, we get this colour, which we call ‘coffee colour’
  chaturbhujam = at home, coffee is served in dabara-tumbler steaming hot. it requires to be cooled
  by being poured from one vessel to the other a few times; it is done so fast that it ! looks as if the man has four hands!
  .
  prasanna vadanam = once the coffee is in, even with the first sip or swallow,, the man smiles!

  sarva vighnopasantaye= that is the time the children or the madam can easily approach him for any f favours!

  dhyayet = let us meditate!

  So, even if we cannot give up coffee, this can remind us of Vinayaka and in a way, our day can begin with this affectionate invocation of Vinayaka, the Master who removes all obstacles!.The One who is everywhere (Vishnum) is in the coffee also!

 4. At another instant, ‘Periyaval’ told to avoid Gold jewellery and Silk garments.

 5. Periyava knows us well.

 6. Good we just follow this mostly in e🎓 exception

Leave a Reply

%d bloggers like this: