எமக்கருள்வீர் பெரியவாளே!

Don’t know where I read this – amazing few lines!!!

decorated_right_hand_blessing

வேதமொடு வாத்தியங்கள்
திருமறைகள் தான் ஒலிக்க
காஞ்சி மஹா பெரியவரே
கருணையுடன் நீரும் வர
இச்சை கொண்டோம் எம்பெருமான்
எமக்கருள்வீர் பெரியவாளே


Categories: Bookshelf

Tags:

3 replies

  1. Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara!

  2. அருமை தமிழ்கொண்டு பெருமை மிகசேர்

    குருவாம் உமை யாமும் பாட கருணை மழை பொழிவீரே -எம்

    சரணாளே சரணம்! சந்த்ரசேகரரே சரணம்!

  3. This is one of the 10 paragraph song written by Sri. S. Krishnamurthry as advised by Bhramashri Prasodosha mama. In this song he expresses the ideas and feeling of Bhramashri Prasodosha mama on how the temple of Sri Sri Sri Mahaperiaya should be built. this can be found in “Thandadhu unthanai Kondathu Enthannai” book. I have seen an earlier blog in which mahesh has posted the information about the new release of this book.

Leave a Reply

%d bloggers like this: