தண்டனிட்டோம் உன்னடியில் சங்கரா!

Another sixer from Sri BN Mama!!!! Thanks mama for sharing this….

Periyava_doing_japam

முற்றத்தில் அமர்ந்து
தவமிருக்கும் தெய்வமே !
பற்றற்று இருந்தாலும்
பக்தர்களைக் காப்போனே !

பாற்கடலில் பள்ளிகொண்ட
திருமாலும் நீயே !
பொற்பதம் தூக்கிய
நீல கண்டனும் நீயே !

காஞ்சியென்ற நாமம் கொண்ட
முக்தி தரும் தலத்திலே
காமகோடி பீடம் என்ற
புனிதமான கோயிலிலே
காமாக்ஷித் தாய் மடியில்
தவழ்ந்ததொரு புதல்வனே !

நாடெங்கும் கால் பதித்து
பக்தர்களை ஆட்கொண்டு
வீடு தேடிச் சென்றாங்கு
பூஜைதனை ஏற்றவனே !

குமரி முதல் காசி வரை
கால் நோவ நடந்து சென்று
பாமரரின் துக்கங்கள் துயரங்கள்
துடைத் தெறிந்த தூயோனே !

நேபாளத்தில் நடந்ததொரு
மீளாத் துயரமொன்று
தாளாது தாளாது
தாளாது இனியொன்று
வேண்டாம் ஐயனே
இனியொன்று வேண்டாம்
தண்டனிட்டோம் உன்னடியில்
காத்திடுவாய் சங்கரா !
ஜய ஜய சங்கர !
ஹர ஹர சங்கர !

நாராயணன் பாலா
30/04/2015.

(inspired by Sanu Puthiran’s poem –Thank you Sir !)Categories: Photos

Tags: ,

6 replies

  1. Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara! Great picture and poem by BN Maama! We all join in his heartfelt prayers for the suffering humanity in Nepal and India due to the recent earthquake. Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara!

  2. both r apt. bhramam okate

  3. Very good one. But Kamashi is in His madi as small child.

    • I don’t see kamakshi…where is it???

      • I said in the poem that Periava is sitting in Kamakshi’s madi. But he says Kamakshi is in His madi ! In my opinion, either way is ok; in many of His conversations with Ra.Ganapathy anna, Periava had expressed Sri Kamakshi as His mother. Hence I put it that way. In some incidents, small girl children had come and talked to Him and He considered those children as Kamakshi.

  4. om shree anusha jyothiye potri avarthamm thiruppaadhangale potri potri

Leave a Reply

%d