ஈசனே சிவகாமி நேசனே எனையீன்ற தில்லைவாழ் நடராஜனே!

மானாட, மழுவாட, மதியாட, புனலாட, மங்கை சிவகாமியாட,
மாலாட நூலாட மறையாட திறையாட, மறை தந்த பிரம்மனாட,
கோனாட வானுலகக் கூட்டமெல்லாமாட, குஞ்சர முகத்தனாட,
குண்டலம் இரண்டாட, தண்டைபுலி உடையாட, குழந்தை முருகேசனாட,
ஞான சம்பந்தரோடு இந்திரர் பதினெட்டு முனி அட்ட பாலகருமாட,
நரைதும்பை அறுகாட நந்தி வாகனமாட நாட்டியப் பெண்களாட,
வினையோட உனை பாட, எனை நாடி இதுவேளை, விருதோடு ஆடி வருவாய்
ஈசனே சிவகாமி நேசனே எனையீன்ற தில்லைவாழ் நடராஜனே.
Chidambaram_Somaskandar
What an amazing picture it is!!!


Categories: Photos

Tags:

6 replies

  1. Can you please tell me this picture of shiva belongs to which temple it’s really amazing I am going to keep this in my pooja room …

  2. Really amazing and lifelike picture of Ammaiappana and Somaskandar! Thanks for sharing with Slokam from Natarajap Paththu! Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara!

  3. Amazing picture. Very captivating and lively. Thanks a lot.

  4. Thanks Mahesh for sharing a nice pic. Hara Nama Parvathi Pathaye Hara Hara Mahadeva!!

  5. Thanks Mahesh Garu for sharing this pic.

Leave a Reply

%d bloggers like this: