கண்ணபிரானா காஞ்சி மஹானா?

From Sri Pradosham mama house….Never heard these incidents before…Periyava is full of compassion.

மாயப்பிறப்பறுக்கும் மஹா பெரியவா அடி போற்றி!

Kannapirana_Kanchi_Mahana-1

Kannapirana_Kanchi_Mahana-2

Kannapirana_Kanchi_Mahana-3

Kannapirana_Kanchi_Mahana-4Categories: Devotee Experiences

Tags:

2 replies

  1. Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Jaya Shankara!

Leave a Reply

%d bloggers like this: