மகான்களை ஈன்ற தெய்வீக தம்பதி


Another great work from Umesh through his pencil sketch…

43 Mahaperiyava with Amma Appa Thambi-Pencil Sketch 04102014Categories: Photos

Tags:

9 replies

  1. Mahankalai endra.Divya thampathikal Maha punyam cheithavargal.

  2. Thanks for posting. the sketch of the Divine couple.It would be great if the original photo is scanned and posted for our viewing and veneration.

  3. i think this is the only couple that has given birth to two mahans they are indeed deiveega thampathi very nice to see this sketch.you have paripoorna mahaperiava kataksham.

  4. Namaskaram to Matha and Pitha of Sri Periyava

    Sri Periyava Saranam

  5. ”மகான்களை’ என்ற எழுத்தை படித்ததும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தம்பதிகள் என்று நினைத்தேன் . ஆனால் என்னே உண்மை !!! இரண்டு மகான்களை பெற்ற ஒரே தம்பதி !!! (சிலர் கணவன் & மனைவியை தம்பதிகள் என்று தவறாக உச்சரிக்கிறார்கள் . ‘தம்பதி’ என்று நீங்கள் சரியாக எழுதியதற்கு நன்றி !)

  6. Sri Umesh is very Blessed. Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara!

  7. I haven’t had the luck of ‘Darshan’ to see the parents of Mahaperiva so far. Thanks Umesh for sketch and Mahesh for sharing! Be blessed by the Mahaperiva as always!

  8. Thanks.

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: