அவளை என்ன கேக்கணுமோ கேக்க சொல்லு

Kamakshi_Periyava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponds Sri Narayanan Mama has the anugraham of Periyava of listening him for long hours. Once there were heavy rush & he has seen a foreign lady struggling to reach Periyava for darshan. He heard that she was from Ireland & is in India for spiritual tour and her visa is getting expired the next day before which she wants to have darshan of Periyava. So Ponds Mama wish to help her. He went to the back side of the house & got a mutt worker.

He said Periyava is preparing for anustanam & nothing seems to be possible. Sri Ponds Mama has said that why not just inform Periyava this as request from him & leave the rest to her chance. Periyava agreed to give darshan…

Since it is too crowded, Sri Ponds Mama carefully brought her & her lady guide to the backyard. There was a well & Periyava came across the well & stood. Sri Ponds Mama had the darshan like never before. With that vibhoothi after anustanam, Periyava’s thejas has made him stunned & feel like he is in front of Sakshaat Parameswaran! Sri Mama has forgot the purpose & just standing there obsorbed until Periyava said…
“Narayana!” Sri Mama came back to the world but still not in his senses after such a darshan… Periyava again said, “அவளை என்ன கேக்கணுமோ கேக்க சொல்லு!” (“Let her ask whatever she wants”). But where is the question when Periyava is giving darshan.

All were silent until..

Periyava asked the parishadar to bring an apple & sent it to her as prasad and gone inside. The moment Periyava left, the irish girl fainted & fell down!
Sri Mama arranged some water &  sprinkled over the face & got her back to consciousness with the help of her lady guide. Asked her what happened?
Irish girl has said ever since her birth she felt she was an Indian. Recently for few months she was getting a dream wherein a lady came in & sort of blessed her. She talked to her sister in Pune who said such thing may be seem in India as Indians have male & female Gods. So she saved her salary & traveled to India. All the way from Kashmir to Cape Comorin (Kanyakumari) and today she had the darshan of the Lady who came in her dream all the time!

She gave her address to contact but Mama left it next minute. On the subsequent day, during a conversation with Avadhana Swamigal (a sanyasi at mutt) Periyava was asking about Mooka Panchasadhi. Sri Mama was present. Periyava was asking about the last line in Arya Sadakam. It was recited. Periyava was explained it as Guru & Ambal are the same and also told…
“அவள் அதைத்தான் அன்னைக்கு தரிசனம் பண்ணினா!” (“This is what she had as darshan the other day”). No one there could’ve understood what Periyava has told except Sri Ponds Mama. Periyava has given darshan to him as Parameswaran & to her as Ambal at the same time…

Article Courtesy: Shri ShivaramanCategories: Devotee Experiences

12 replies

 1. My Father has had darsanam of Periava both as Ambal as well as Dakshinamoorthy if i recollect correctly. No doubt that Para Brahamam came in the human form to bless and shed the light of Gyanam for ordinary people like. Only tears in the eyes and gratitude to the Parashakthi for blessing us through Periavya incarnation
  Hara Hara Sankara Jaya jaya sankara

 2. ஓம் காஞ்சீ க்ஷேத்ர வாஸாய நம:

 3. Change. Me. &. Blessus

 4. Both of them are Really Blessed. i hope something line this happens to me.

 5. Rakshamam

  Vachaka Doshaha Shanthavyaha

  HHH Periyavalin Perambur Vijayam ellam gnabhagam varuginrathu(1964,1965.1966)

  yegna narayanan

 6. Jaghat Guroo Bhahimam Parama Dhayalo Raksham

  Gurusevamani Sankara Yegnanarayanan

  from Seattle 10-9-14

 7. What a bhagyam they must have done !
  Periyava Charanam !

 8. the very visualising of the above anugraham sends a sense of sizzling wave thro.me

 9. Maha Periyava ThiruvadigaLee CharaNam! Sri Kaamaakshyai Namaha! Sri Gurubhyo Namaha! Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara!

 10. VERY NEW PICTURE OF OUR KAMESHWARA KAMESHWARI

 11. paramameshwara parameshwari jaya shankari kripakari amba dayaa sahari

Leave a Reply

%d bloggers like this: