ஷட்பதீ ஸ்தோத்ரம் பற்றி ஶ்ரீ மஹாஸ்வாமிகள்

Non-Tamil readers – please wait for some volunteers for translation. Sanskrit version is provided down below…

Thanks Suresh for sharing this….
csimg19

அதிலே ஸாக்ஷஅத் ஜகத் பரிபாலகனான மஹா விஷ்ணுவைப் பற்றி ரொம்பவும் உயர்ந்த கருத்துக்களும், மனஸை உருக்கும் பாவமும், வாய்க்கு அம்ருதமாக இருக்கிற வாக்கும் கொண்டதான ‘ஷட்பதீ ஸ்தோத்ரம்’ என்பது ஒன்று. சின்ன ஸ்தோத்ரம்தான். அதை நன்றாக மனஸில் வாங்கிக்கொண்டு விட்டால் நாம் ஆசார்யாளையும் தெரிந்துகொண்டுவிடலாம், மஹாவிஷ்ணுவையும் தெரிந்து கொண்டு விடலாம், நம்மையும் தெரிந்துகொண்டுவிடலாம். நம்மைத் தெரிந்துகொள்கிறபடி தெரிந்து கொள்வதுதான் அத்வைதம். அந்த உச்சாணி வரைக்கும் இந்த ஷட்பதீ நம்மை அழைத்துக்கொண்டு போய்விடும்.

ஶ்ரீ ஷட்பதீ ஸ்தோத்ரம்

அவினயமபனய விஷ்ணோ தமய மனச்சமய விஷயமிருகத்ருஷ்ணம்
பூததயாம் விஸ்தாரய தாரய ஸம்ஸார ஸாகரத: (1)

திவ்யதுநீமகரந்தே பரிமள பரிபோக ஸச்சிதானந்தே
ஶ்ரீபதிபதாரவிந்தே பவபயகேதச்சிதே வந்தே (2)

ஸத்யபி பேதாபகமே நாத தவாஹம் நமாமகீநஸ்த்வம
ஸமுத்ரோஹி தரங்க:க்வசன நதாரங்க: (3)

உத்ருத நக நகபிதநுஜ தநுஜகுலாமித்ர மித்ரசசித்ருஷ்டே
த்ருஷ்டே பவதி ப்ரபவதி நபவதி கிம் பவத்ரஸ்கார: (4)

மத்ஸ்யாதிபிப்ரவதாரைரவதாரவதா(அ)வதா ஸதாவஸுதாம்
பரமேச்வர பரிபால்யோ பவதா பவதாபீதோஹம் (5)

தாமோதர குண்மந்திர ஸுந்தரவதனாரவிந்தப்கோவிந்த
பவ ஜலதி மதனமந்தர பரமம் த்ரமபனயத்வம் மே (6)

நாராயண கருணமய சரண்ம் கரவாணிதாவகௌ சரணௌ
இதி ஷட்பதீமதீயே வதனஸரோஜே ஸாதாவஸது (7)

இதனைப் பாராயண்ம் செய்தால் பகவானிடத்தில் பக்தி, வைராக்யம், மோக்‌ஷம், ஞானம் உண்டாகி மனக்கவலையும் கிரஹதோஷமும் நீங்கும்.

பெரியவா கடாக்‌ஷம்.

षट्पदीस्तॊत्रम्

(श्री शंकराचार्यकृतम्)

अविनयमपनय विष्णॊ दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम् ।

भूतदयां विस्तारय तारय संसार सागरतः ॥ १ ॥

दिव्यधुनीमकरन्दॆ परिमलपरिभॊगसच्चिदानन्दॆ ।

श्रीपतिपदारविन्दॆ भवभयखॆदच्छिदे  वन्दे॥ २ ॥

सत्यपि भॆदापगमॆ नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् ।

सामुद्रॊ हि तरंगः क्वचन समुद्रॊ न तारंगः ॥ ३ ॥

उद्धृतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्टॆ ।

दृष्टॆ भवति प्रभवति न भवति किं भवतिरस्कारः ॥ ४ ॥

मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवताऽवता सदा वसुधाम् ।

परमेश्वर परिपाल्यॊ भवता भवतापभीतोऽहम् ॥ ५ ॥

दामॊदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गॊविन्द ।

भवजलधिमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं मॆ ॥ ६ ॥

नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ ।

इति षट्पदी मदीयॆ वदनसरॊजॆ सदा वसतु ॥ ७ ॥Categories: Bookshelf

Tags:

9 replies

 1. Shri Maha Periyava nicely explains each and every verse of the above sthothiram in Deivathin Kural, 4th Paagam. Jaya Jaya Shankara, Hara Hara Shankara.

 2. ஷட்பதீஸ்தோத்ரம்

  1.அவினய மபநய விஷ்ணோதமய மந:சமயம் ருகத்ருஷ்ணாம்!
  பூததயாம் விஸ்தாரய தாரய ஸம்ஸார ஸாகரத: !!

  ஹே விஷ்ணோ!எனது பண்வின்மையைப் போக்கு!மனதை அடங்கச் செய். பேராசையையும் தணித்து விடு. எல்லா ஜீவராசிகளிடத்தும் தயை வரச்செய்.
  என்னை ஸம்ஸாரக் கடலிலிருந்து அக்கரை சேர்ப்பித்து விடு.

  2.திவ்யதுனீ மகரந்தே பரிமல பரிபோகஸச்சிதானந்தே !
  ஸ்ரீபதிபதாரவிந்தே பவபயகேதச்சிதே வந்தே !!

  கங்கையை மகரந்தமாகக் கொண்டதும், ஸத்-சித்-ஆனந்தமாகியவற்றை வைசனையாகக் கொண்டதும், உலகில் துன்பத்தைப் போக்குவதுமான ஸ்ரீபதியான நாராயணனின் திருவடித்தாமரைகளை வணங்குகின்றேன்.

  3.ஸத்யபிபேதாப்கமே நாத!தவாஹம் நமாமகீனஸ்த்வம்!
  ஸாமுத்ரோ U தரங்க:க்வசன ஸமுத்ரோ ந தாரங்க: !!

  ஜீவாத்மாவான எனக்கும், பரமாத்மாவான எனக்கும் உமக்குமிடையில் வேற்றுமை இல்லையெனினும், ஹே ஸ்வாமி நான் உம்மைச் சேர்ந்த அடிமையே:தாங்கள் எனது உடைமையானவரல்ல.அலைதானே ஸமுத்திரத்தையண்டிது.ஒரு போதும் கடல், அலைகளில் அடங்கியதில்லையன்றோ!

  4.உத்ருதநக நகபிதனுஜ தனுஜகுலாமித்ர மித்ரசசித்ருஷ்டே !
  த்ருஷ்டே பவதி ப்ரபவதி ந பவதி கிம் பவதிரஸ்கார: !!

  கோவர்தன மலையை தூக்கியவரே!இந்திரனின் இளையவரே!அசுரக்கூட்டத்தை அழித்தவரே!சூர்ய சந்திரர்களை கண்களாகக் கொண்டவரே!தாங்கள் கண்ணுக்கெதிரே வந்து திறமையைக் காட்டும் பொழுது எவருக்குத்தான் உலகியலில் இழிவு தோன்றாது?

  5.மத்ஸ்யாதிபிரவதாரை ரவதாரவதாஷிவதாஸதா வஸுதாம் !
  பரமேச்வர பரிபால்யோ பவதா பவதாப பீதோஷிஹம் !!

  மத்ஸ்ய-கூர்மாதி அவதாரங்களால் இறங்கிவந்து பூமியை காத்தருளும் தங்களால், ஸம்ஸார தாபத்தால் மருண்ட நான் காக்கப்பட வேண்டியவரன்றோ!ஹே பெருமாளே!

  6.தாமேதர குணமந்திர ஸுந்தரவதனாரவிந்த கோவிந்த !
  பவஜலதிமதன மந்தர பரமம் தரமபநய த்வம் மே !!

  தாமோதரனே!குணங்களுக்கு கோயிலானவனே! அழகிய தாமரையத்த
  முகம் கொண்டவனே!கோவிந்த!ஸம்ஸாரக்கடலை கடையும் மந்தர மலையானவனே! எனது பெரும் துன்பத்தைப் போக்குவாயாக!

  7.நாராயண கருணாமய சரணம் கரவாணி தாவகௌ சரணௌ !
  இதி ஷட்பதீ மதீயே வதன ஸரோஜே ஸதா வஸது !!

  ஹே நாராயண!கருணை வடிவானவனே! உனது திருவடிகளை சரணம் அடைகிறேன் என்ற இந்த ஆறு சொற்கள் என் முகத்தில் எப்பொழுதும் தங்கட்டும்.

  ஷட்பதீ ஸ்தோத்திரம் முற்றுப் பெறுகிறது.

 3. It will be very useful if we can get the meaning of this sthothram in tamil. Hara Hara sankara. Sri Maha Periyava Charanam.

 4. Of the greatest compositions ever, on Lord Shri MahaVishnu, this Shatpathi stotram by Acharya Sri Adi Sankara, excels as the most beautiful one.

  Lord MahaVishnu is the ‘supreme’ protector of entire universe.
  With its ‘supreme’ high-thought content, this prayer renders our minds to be in unison with Bhakti Bhava.

  It is composed with words of everlasting sweetness. If this wonderful prayer by Shri Sankara, be clearly and totally absorbed in our minds, we can then, very well understand the true greatness of our Acharya as well.

  We can understand all about Lord MahaVishnu Himself, as Mahaswami says and we can then understand our own true ‘self’ as well in this process with this prayer! This is the real, ever true understanding about
  “Self”. It is the only ‘true aspect’ of the great “Advaitha” principle as per the Mahaswami.

  Shatpathi stotra takes us atop, onto greatest heights of understanding, ever possible for us, to reach! Just as a honey bee would sing, Adi Sankara, composes in praise of Lord Vishnu–is figured as Lotus flower here.

  The great charm of the flow of words, their rhyme and chime and their arrangement, especially as is seen in verse number four — previous word endings form the next word beginnings — is beyond compare !

  None else can do such wonderful rendering than Shri Adi Sankara.
  —————————————————————————————————————————————-
  Oh! Lord Vishnu! Drive away all of my immodesty, quell my mind and dispel the mirage of objects of worldly pleasures. Spread out compassion in me towards all beings. Make me cross the ocean of worldly existence to the shore, Moksha!

  I bow at the lotus-feet of Vishnu, (that Lord of Sri Lakshmi), of which– the celestial Gañgá is the pollen (or Honey)–, which affords me the enjoyment of the fragrance and stand out as ‘Sat’, ‘Cit’ and ‘Ánanda’ (as the true “Brahman” ) and which cuts off the terrors and pains of birth in this world.

  Oh! Protector! Even with differences -(between You and me) passing off, I become “Yours” but You do not become ‘mine’! Indeed, (even though there is no difference between the waves and the Ocean) the wave belongs to the Ocean but nowhere (never) does the Ocean belong to the wave.

  Oh Lord you held aloft the Mountain and you are the younger brother of the mountain-breaker (Indra)! Oh Lord, you are the enemy of the race of demons; You have Sun and Moon as your eyes! When You, the mighty Lord, are seen, does not the setting aside of birth (removal of samsára) come about ??

  Oh Supreme Lord! I am frightened by the suffering caused by birth (Samsára). I am fit to be (really, I must be) saved by You who, coming down in forms of incarnations as fish, etc., always protect the world.

  Oh the Lord with markings of the binding rope on Your belly! Oh the very Abode of all Auspicious Qualities! Oh the Charming Lord of the lotus-face! Oh Govinda! Oh Lord .. you are the very Mandara mountain, in the churning of the ocean of Samsára (worldly life)! Please remove my great dread!.

  May the combination of these six words ( of the honey-bee) revel forever in my lotus-mouth. (May this prayer – ”Oh Náráyaïa! Oh Merciful One! Let me resort to your two feet as my refuge” ever revolve in my mouth).

  ref: Kanchi Kamakoti Peetam

  Murukambat Mani

 5. Thank you

 6. For those who want to memorize this shlokam, it is available on youtube from Sringeri Sharada Peetham

 7. இதை ‘ஆறு கால் ஸ்தோத்ரம்’ என்றும் ‘வண்டு ஸ்தோத்ரம்’ என்றும் சொல்வார்கள். ஆறு கால்களை உடைய வண்டு எப்படி புஷ்பத்தில் அமர்ந்து தேனை பருகுகிறதோ அப்படியே ஸ்ரீமன் நாராயணரி டம் பக்தி செலுத்தும்படி சொல்லுகிறது .

 8. Hara Hara Shankara, Jaya Jaya Shankara! Om Namo NaaraayaNaaya! Om Nama Shivaaya! Sri Gurubhyo Namha! Sri Dhevyai Namha! Maha Periyava ThiruvadigaLee CharaNam!

Leave a Reply

%d bloggers like this: