கண்ணீர் துடைத்த மகான்

An old article – not sure if I posted already….In this article you can see how much He cared for Sivacharyars….

Om Nama Shivaya!

Download link – Kanneer_Thudaitha_Mahan

 

 Categories: Devotee Experiences

Tags:

6 replies

  1. HARA HARA SANKARA, JAYA JAYA SANKARA. HARA HARA SANKARA, JAYA JAYA SANKARA. HARA HARA SANKARA, JAYA JAYA SANKARA. HARA HARA SANKARA, JAYA JAYA SANKARA. HARA HARA SANKARA, JAYA JAYA SANKARA.

  2. every minute and every baktha got what all he sought for from Sri Sri Periyava and every person has a unique anugraham . W

  3. Goddess Durgai wards off all difficulties of us. When She Herself feels thr pressure of the roof on Her SiraS, She silently implores Her Children to relieve Her suffering by crying. Maha Periyava , the Kamakshi Swaroopi, solves the problem in His own unique way. Divine Leelas by the Paramatman which we will never understand, but we can be a part of the spectators and be Blessed by Him! Jaya Jaya Shankara, Hara Hara Shankara!

  4. Moved

  5. Karunamurthyin karunaye karunai

  6. aluthal unnai peralamey. ammayin thalai parathai –kanneerai thudaikum appan adiiyarin mana parathai –kanneerai thudaikamal viduvara jaya jaya sankara hara hara sankara

Leave a Reply

%d bloggers like this: