தந்தது உன் தன்னை கொண்டது என் தன்னை

This very word reminds us of only one thing spontaneously – apaara bakthi towards periayava – same for me until I read this book recently. This book tells us all who the real pradosham mama. Mama was nothing but Lord Anjaneyar to Lord Rams and Meera to Lord Krishna. This is how I could explain.

 

This is a great book that goes in detail on how the bakthi grew and various incidents. More importantly, how this entire mani mandapam started  -how Periyava blessed it etc.. Every Periayava devotee should read this book. I already got permission to reproduce this book in this blog. I will try to do this in the upcoming days/weeks.

This floral decoration has a story too!

If anyone is interested in this book, please reach out to me via mk.netid@gmail.com and i will connect you with folks who have this book.

Namaskarams to Sri Pradosham Mama

Jaya Jaya Shankara Hara Hara ShankaraCategories: Bookshelf, Devotee Experiences

Tags:

4 replies

 1. yes, it would be nice to have this as e book and make it possible for the current and fututure interests of people.
  Regards
  vijaya

 2. தந்தது, உன் தன்னை; கொண்டது, என் தன்னை; சங்கரா! ஆர் கொலோ, சதுரர்?
  அந்தம் ஒன்று இல்லா ஆனந்தம் பெற்றேன்; யாது நீ பெற்றது ஒன்று, என்பால்?
  சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான்! திருப்பெருந்துறை உறை சிவனே!
  எந்தையே! ஈசா! உடல் இடம் கொண்டாய்; யான் இதற்கு இலன், ஓர் கைம்மாறே!

 3. tried contacting you in the above email id, but it bounced back. I am interested in book about Pradosham Mama. Please update me at vasum_b@yahoo.co.in. Thanks in advance.
  Vasumathy

 4. Eagerly awaiting to read your rendering of this book in this blog. Thanks in advance Maheshji .

Leave a Reply

%d bloggers like this: